Wettelijke informatie voor casualmode.be

 1. Presentatie van de site. Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, kunnen gebruikers van de site www.casualmode.be worden geïnformeerd over de identiteit van de verschillende deelnemers aan de uitvoering van en het toezicht op de site. :

Propriétaire : Casual Mode - SARL Siret : 801 211 186 00011 - 9 Rue Senateur Emile Roux - 11100 Narbonne Créateur : Digital Science Responsable de la publication : Xavier Martinez - xavier@casualmode.fr De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon. Webmaster: Antoine Rebora - contact@webquantum.fr Host: Shopify

 1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten. Gebruik van de site www.casualmode.be website impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hier worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website www.casualmode.be wordt daarom aangeraden deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Casual Mode kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval zij zal trachten om gebruikers op voorhand te informeren over de data en uren van de interventie.

De website www.casualmode.be wordt regelmatig bijgewerkt door Xavier Martinez. Op dezelfde manier kan de juridische informatie op elk moment worden gewijzigd: deze is niettemin van toepassing op de gebruiker, die wordt verzocht deze zo vaak mogelijk te raadplegen om deze na te lezen.

 1. Beschrijving van de geleverde diensten. De site www.casualmode.be beoogt informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Casual Mode streeft ernaar om op de site het volgende aan te bieden www.casualmode.be site zo nauwkeurig mogelijk aan te bieden. Casual Mode is echter niet verantwoordelijk voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit door Casual Mode zelf is veroorzaakt of door derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de www.casualmode.be website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien zijn de gegevens op de website www.casualmode.be Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

 1. Contractuele beperkingen op technische gegevens. De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met een recente computer, vrij van virussen en met een browser die de laatste generatie updates heeft.

 1. Intellectuele eigendom en namaak. Casual Mode is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht de drager of het gebruikte procédé, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van : Casual Mode.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectuele eigendom.

 1. Beperking van aansprakelijkheid. Casual Mode is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.casualmode.be. en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 aangegeven specificaties, of als gevolg van het optreden van een fout of incompatibiliteit.

Casual Mode is ook niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals zakelijk verlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site. www.casualmode.be .

Interactieve gedeelten (mogelijkheid tot het stellen van vragen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Casual Mode behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die op dit gedeelte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Casual Mode behoudt zich tevens het recht voor om de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van een bericht van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, etc.). .

 1. Beheer van persoonsgegevens. In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 2004. 1995.

Bij gebruik van de www.casualmode.be site kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de koppelingen waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.casualmode.be de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Casual Mode persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. www.casualmode.be . De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij/zij deze zelf invoert. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de site www.casualmode.be of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem worden verstrekt. Dit recht kan worden uitgeoefend door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de eigenaar van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Er wordt geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de www.casualmode.be wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van Casual Mode en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde plicht van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site www.casualmode.be..

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 1. Hyperlinks en cookies. De site www.casualmode.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van Casual Mode zijn gelanceerd. Casual Mode heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Het doorbladeren van de www.casualmode.be kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand, dat de gebruiker niet identificeert, maar dat informatie registreert met betrekking tot het surfen van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om het latere surfen op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende welvaartsmetingen mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Internet Explorer: tabblad Extra (tandwielpictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Firefox: Klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Vertrouwelijkheid. Stel de bewaarregels in op : Gebruik gepersonaliseerde instellingen voor geschiedenis. Schakel ten slotte het selectievakje uit om cookies uit te schakelen.

Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.casualmode.be site is onderworpen aan het Franse recht. De rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

 2. Belangrijkste toepasselijke wetten. Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

 1. Verklarende woordenlijst. Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met voornoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: "gegevens die op enigerlei wijze, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

 1. Voorwaarden voor het gebruik van de wettelijke vermeldingen en het krediet. Deze wettelijke vermeldingen zijn gegenereerd en voorgesteld door Digital Science. Er kan geen actie worden ondernomen tegen Digital Science in verband met haar deelname aan het opstellen van de wettelijke vermeldingen via haar tool voor het automatisch genereren van wettelijke vermeldingen. Deze vermeldingen zijn vaak onderhevig aan mogelijke wijzigingen en het verdient de voorkeur om ze regelmatig bij te werken om juridisch up-to-date te blijven.

Door deze wettelijke vermeldingen te gebruiken, neemt u de volledige verantwoordelijkheid op u voor uzelf en uw site.